ALGEMENE VOORWAARDEN – RVS KRANENGROOTHANDEL – VERSIE 2017

Artikel 1 – Definities

RVS Kranengroothandel
V.O.F. Kappert (KvK-dossiernummer: 081899230000) onder meer handelend onder de naam maar niet gelimiteerd tot de RVS Kranengroothandel en Sento Stainless Benelux;

Klant
De natuurlijke pers(o)n(en) en/of (rechts)perso(o)n(en) aan wie de RVS Kranengroothandel een aanbieding richt en/of een koop- of een andere overeenkomst afsluit;

Partijen
De RVS Kranengroothandel en Klant c.q. ieder voor zich;

Product(en)
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen de RVS Kranengroothandel en de Klant aan de Klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de Klant de overeengekomen prijs dient te betalen;

Overeenkomst
Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Product(en) door de RVS Kranengroothandel aan Klant;

Webshop
Dit is de online groothandel van de RVS kranengroothandel / Sento Stainless Benelux (www.rvs-kranengroothandel.nl) met uitdrukkelijke uitzondering van links;

Website
De website van Sento Stainless (www.sento-stainless.nl) Benelux met uitdrukkelijke uitzondering van links;

Voorwaarden
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de RVS Kranengroothandel.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van de RVS Kranengroothandel, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Hier kan niet van worden afgeweken door Partijen tenzij dit door beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Afwijkende bedingen en Overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met de RVS Kranengroothandel zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door de Klant gehanteerde voorwaarden wordt door de RVS Kranengroothandel uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de RVS Kranengroothandel van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4 Indien éénmaal een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen de RVS Kranengroothandel en de Klant, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt de Klant geacht de toepasselijkheid van deze Voorwaarden ook te aanvaarden op latere Overeenkomsten.

2.5 In geval van nietigheid of vernietiging door de Klant van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en Overeenkomst.


Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten 

3.1 Alle inkoopprijzen zijn in euro’s (€) exclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Alle consumentenadviesprijzen zijn inclusief BTW en een richtlijn voor de Klant als verkoopprijs.

3.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaan is de RVS Kranengroothandel gerechtigd deze verhoging aan de Klant in rekening te brengen.

3.4 Alle op de Webshop en Website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden. Een aanbieding vervalt indien het Product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.5 Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle Producten geleverd zonder toebehoren, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de Webshop, Website dan wel bij het Product op de foto en/of tekening worden getoond.

3.7 De RVS Kranengroothandel kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft doorgegeven aan de RVS Kranengroothandel en de RVS Kranengroothandel aan de Klant per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden.

3.9 Brochures, prijslijsten en andere gegevens die door de RVS Kranengroothandel zijn verstrekt, zijn niet bindend en slechts van vrijblijvend van aard.

3.10 De RVS Kranengroothandel behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours respectievelijk vooruitbetaling te leveren.


Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door de RVS Kranengroothandel aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop de RVS Kranengroothandel bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

4.2 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van de RVS Kranengroothandel om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

4.4 Zolang de Klant nog enig opeisbaar bedrag aan de RVS Kranengroothandel verschuldigd is, kan de RVS Kranengroothandel nimmer verplicht worden tot het doen van enige leveringen (ongeacht de eerder overeengekomen betalingsafspraken).

4.5 De RVS Kranengroothandel heeft het recht om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen, ongeacht de overeengekomen betalingsafspraken. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft de RVS Kranengroothandel het recht om de levering op te schorten.

4.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens de RVS Kranengroothandel op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de RVS Kranengroothandel jegens Klant.

4.7 De RVS Kranengroothandel is gerechtigd alle vorderingen op de Klant te verrekenen met iedere schuld die de RVS Kranengroothandel aan de Klant, dan wel aan met de Klant gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.8. Alle vorderingen van de RVS Kranengroothandel op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan de RVS Kranengroothandel omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van de Klant;

b) indien de RVS Kranengroothandel de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 4.5 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Klant, liquidatie of faillissement van de Klant of – voor zover de Klant een natuurlijke persoon betreft – het op de Klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).


4.7. De betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:

a) iDEAL (NL) /Mister Cash (België & Luxemburg) & Giropay (Duisland): Na de online bestelling via internet kunt u gelijk afrekenen in uw vertrouwde internet betaalomgeving via een beveiligde https verbinding van Multisafepay. U kunt dan naar de internet omgeving van uw uw eigen bank, zonder dat u zich hier extra voor hoeft te registreren, aanmelden of bestanden te downloaden;

b) Contante betaling: indien u uw bestelling zelf komt ophalen, kunt u contant betalen;

c) Bankoverschrijving of factuur:

Bankrekening.: NL38ABNA0476737222 t.n.v. RVS-Kranengroothandel te Apeldoorn
IBAN : NL38ABNA0476737222
BIC : ABNANL2A
BTW nr. : NL821651717B01
Onder vermelding van : Uw naam en het factuurnummer

Artikel 5 – Levering

5.1 De RVS Kranengroothandel zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. De in de offerte of op de Website en Webshop genoemde leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. De RVS Kranengroothandel is niet aansprakelijk voor enige overschrijding van een leveringstermijn en geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

5.3 De RVS Kranengroothandel is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

5.4 De RVS Kranengroothandel levert de Producten gratis binnen Nederland, België en Luxemburg indien de totaalsom van de bestellingen € 75,- excl. BTW of meer is. Indien de totaalsom van de bestelling minder dan € 75,- excl. BTW is, zal er een bedrag voor verzendkosten van € 6,50 excl. BTW in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoer van de Producten door de RVS Kranengroothandel gekozen.Artikel 6 – Garantie

6.1 De door de RVS Kranengroothandel te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in de Benelux zijn bestemd.

6.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 5 jaar na levering, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

6.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product, ongelukken, onjuiste opslag, onderhoud of wijziging veroorzaakt door de Klant en/of door derden.

6.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de RVS Kranengroothandel de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan herstellen, vervangen of, indien herstel of vervanging van het Product blijvend onmogelijk is, de factuurwaarde van het Product respectievelijk de Producten aan de Klant voldoen.

6.5 De garantie geldt slechts indien de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7 – Klachtplicht

7.1 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

7.2 Indien het aantal afgeleverde Producten bij ontvangst niet voldoet aan de bestelde hoeveelheid conform de Factuur, dan dient dit (onverwijld) te worden gemeld bij de RVS Kranengroothandel.

7.3 Eventuele gebreken dienen binnen 14 werkdagen na ontdekking schriftelijk of per e-mail aan de RVS Kranengroothandel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de RVS Kranengroothandel in staat is adequaat te reageren. De Klant dient de RVS Kranengroothandel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.4 Indien de Klant een consument is, dan geldt met betrekking tot artikel 7.3 een afwijkende termijn van 2 maanden na ontdekking waarbinnen de Klant eventuele gebreken aan de RVS Kranengroothandel dient te melden.

7.4 De RVS Kranengroothandel is niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel het vergoeden van de factuurwaarde indien de Klant zich niet houdt aan de in artikel 7 gestelde voorschriften, termijnen en wijze waarop de Klant zijn of haar klachtplicht dient uit te oefenen.


Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 De RVS Kranengroothandel is aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt en die het gevolg is van een aan de RVS Kranengroothandel toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de RVS Kranengroothandel verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van de RVS Kranengroothandel en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert

8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de Klant of derden in strijd met door de RVS Kranengroothandel verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
c) schade als direct gevolg van door of namens de Klant aan de RVS Kranengroothandel verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

8.3 Indien:

a) het voor de RVS Kranengroothandel ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door de RVS Kranengroothandel voor de onderhavige Overeenkomst (exclusief BTW) met de Klant is overeengekomen (de factuurwaarde).

8.4 De Klant vrijwaart de RVS Kranengroothandel van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door de RVS Kranengroothandel geleverde Producten, voor zover de RVS Kranengroothandel jegens de Klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

8.5 Indien de RVS Kranengroothandel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de RVS Kranengroothandel beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan de RVS Kranengroothandel kan worden toegerekend.

9.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

9.3 In geval van overmacht heeft de RVS Kranengroothandel de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. De Klant heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door de RVS Kranengroothandel onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Klant bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat de RVS Kranengroothandel conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

9.4 Indien de RVS Kranengroothandel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 Alle door de RVS Kranengroothandel afgeleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van de RVS Kranengroothandel tot aan het moment waarop de Klant aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is de Klant gehouden de door de RVS Kranengroothandel geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als de RVS Kranengroothandel-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

10.2 In het geval van een levering van de Producten aan een Klant op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Producten – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 10.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 10.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 15.

10.3 Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

10.4 Nadat de RVS Kranengroothandel haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. De Klant staat de RVS Kranengroothandel toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.

10.5 Als de RVS Kranengroothandel geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de RVS Kranengroothandel verplicht de nieuw gevormde zaken aan de RVS Kranengroothandel te verpanden of te verhypothekeren.


Artikel 11 – Annulering

Annulering van de Klant van een met de RVS Kranengroothandel gesloten Overeenkomst kan uitsluitend met instemming van de RVS Kranengroothandel geschieden. Wanneer de RVS Kranengroothandel met de annulering instemt, behoudt de RVS Kranengroothandel zich het recht om de eventuele gemaakte kosten in rekening te brengen. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte Producten kunnen nooit geannuleerd worden.


Artikel 12 - Ontbinding

12.1 Ingeval de Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is De Klant van rechtswege in verzuim en heeft de RVS Kranengroothandel het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de Klant en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat de RVS Kranengroothandel tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan de RVS Kranengroothandel toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die de RVS Kranengroothandel in deze gevallen op de Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de Klant of als de Klant zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of als de Klant niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft de RVS Kranengroothandel het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de RVS Kranengroothandel tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van de Klant op volledige schadevergoeding.


Artikel 13 - Vervaltermijnen

13.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Klant, uit welke hoofde ook, jegens de RVS Kranengroothandel in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij de RVS Kranengroothandel.

13.2 In het geval binnen de in artikel 13.1 vermelde termijn door de Klant een Schriftelijke claim is neergelegd bij de RVS Kranengroothandel in verband met door haar geleverde Producten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van de Klant eveneens indien de RVS Kranengroothandel niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 15 van de Voorwaarden bevoegde rechter.


Artikel 14 - Privacy beleid

De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in klantenbestand van de RVS Kranengroothandel. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt strikt vertrouwelijk gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.


Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle door de RVS Kranengroothandel gesloten Overeenkomsten, de daaruit voorvloeiende en voortbouwende verbintenissen en de forumkeuze zoals opgenomen in bepaling 15.2 is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn.Artikel 16 - Wijzigingen algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst geldig was.